Niniejsza Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://liger.net.pl, jako jego integralna część, określa zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony danych osobowych Użytkowników.

  1. Informacje ogólne.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Firmę LIGER Łukasz Pietrzkiewicz prowadzącyą działalność gospodarczą pod nazwą LIGER z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mającą siedzibę w Podszkodzie 75A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

NIP: 661-215-85-11,REGON: 260708341, (dalej: LIGER Łukasz Pietrzkiewicz), zgodnie z

wymogami:

1)               Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”),

2)               Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 
2.    Administrator danych.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz, Podszkodzie 75A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 661-215-85-11, REGON 260708341.

Kontakt do Administratora Danych Osobowych:

e-mail: kontakt@liger.net.pl, telefon kontaktowy: +48 792 790 883.

Z Administratorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

  1. Cel i podstawa przetwarzania danych.

 

Dane osobowe zbierane w Serwisie są udostępniane przez Użytkownika poprzez wypełnienie dostępnych w Sklepie formularzy, podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu.

 

Państwa dane obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail,   adres korespondencyjny ( województwo, kod pocztowy , miasto, ulica, numer domu ) nr telefonu oraz adres IP przetwarzamy:

- w celu składania i realizacji zamówień, wysyłki towaru oraz obsługi ewentualnej   reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy.

- w przypadku składania zamówień drogą elektroniczną przetwarzamy jedynie te dane, które są niezbędne do realizacji usługi (faktury) a w zakresie w jakim Państwa dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą one przez nas przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

a) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody.

- w pewnych sytuacjach Państwa dane możemy przetwarzać również w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

 

Dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa dobrowolnie. Niepodanie wymaganych przez nas danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie sprawi że nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.


Dane pozyskiwane poprzez login serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony https://liger.net.pl/ i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem


4. Dostęp do danych osobowych.

 

W ramach naszej struktury organizacyjnej dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Dostęp do Państwa danych osobowych mają również nasi partnerzy, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi, takie jak firmy świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi informatyczne, firmy obsługujące proces płatności oraz firmy kurierskie.

W przypadkach wymaganych prawem dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym, a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Okres przechowania danych.

 

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres konieczny do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zaprzestaniecie już Państwo korzystania z usług administratora. W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań administratora przed organami administracji państwowej (m.in. Administracji Skarbowej).

Państwa dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez Państwa zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

 

6.   Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?


Nie, nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Polityka bezpieczeństwa.

 

Administrator deklaruje, że wdrożył wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie, jak również w korespondencji e-mail wysyłanej na adresy firmowe w domenie kontakt@liger.net.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Serwery i komputery na które przychodzi Państwa korespondencja elektroniczna i na których przechowywane są Państwa dane posiadają szereg różnych zabezpieczeń obejmujących w szczególności :

- zabezpieczenie urządzeń   w zamykanych pomieszczeniach dostępnych jedynie dla osób uprawnionych do przetwarzania danych;

- stosowanie haseł zabezpieczenia zmienianych cyklicznie oraz system kont użytkowników o różnych poziomach dostępu;

- stosowanie licencjonowanego, stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapór sieciowych;

- stosowanie licencjonowanych , aktualizowanych systemów operacyjnych oraz oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej;

- zabezpieczenie komputerów przed niepowołanym podglądem ekranu przez osoby nieuprawnione( polityka czystego ekranu) oraz stosowaniezaprogramowanych wygaszaczy ekranu,

- przechowywanie danych na zabezpieczonych serwerach.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo podmioty przetwarzające, które dane przetwarzają w oparciu o zawarte przez Administratora umowy o powierzeniu przetwarzania danych, obligujące partnerów do zachowania należytego poziomu zabezpieczenia danych.

W Serwisie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www. (np. SIPLEX Studio) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.


8.    Prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem danych.


Osoby, których dane dotyczą mają w zakresie swoich danych osobowych prawa:


a) Żądanie informacji.
 Osoba której dane dotyczą może żądać informacji na temat tego, czy przechowywane są jego informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz przechowuje/wykorzystuje.


b) Nieprzetwarzanie.
Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczących jej praw.

 

c) Wycofanie zgody. Na żądanie osoby, która wyraziła zgodę na zbieranie, przetwarzanie, i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, ma ona prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko pojawi się taka informacja firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz zaprzestanie przetwarzania informacji w celu lub celach na jakie początkowo osoba wyraziła zgodę, chyba że istnieje inny prawnie uzasadniony interes związany z przetwarzaniem.

 

d)Odmowa. Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.

 

e)Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz informuje osobę, czy przetwarza jej dane, oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych.

 

f)Kopie danych. Na żądanie Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz wydaje osobie kopie danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych.

 

g)Sprostowanie danych.Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 

h) Uzupełnienie danych. Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. gdy Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz nie musi przetwarzać danych, które są mu zbędne). Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnionych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Firmę Liger Łukasz Pietrzkiewicz procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

 

i) Usunięcie danych. Na żądanie osoby Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz usuwa dane, gdy:

a) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,

b) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

c) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,

d) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,

f) żądani dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. udział w konkursie na stronie internetowej).

 

j) Ograniczenie przetwarzania. Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

a) Osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,

b) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) Osoba która wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Firmy Liger Łukasz Pietrzkiewicz zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

 

k) Przenoszenie danych. Na żądanie osoby Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Firmie Liger Łukasz Pietrzkiewicz, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych.

 

l) Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeśli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz w oparciu o uzasadniony interes Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz lub o powierzone Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz zadanie w interesie publicznym, Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Firma Liger Łukasz Pietrzkiewicz ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W celu modyfikacji lub żądania usunięcia danych prosimy o dokładne sprecyzowanie jakich danych żądanie dotyczy oraz jaki jest pożądany sposób modyfikacji danych (np. zmiana danych osobowych, całkowite usunięcie danych osobowych z bazy danych).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.


9.    Czy dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowa- nego podejmowania decyzji?
Nie profilujemy Państwa danych osobowych ani nie zamierzamy w inny sposób podejmować decyzji dotyczących Państwa na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.


10. Polityka cookies

 Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy połączeniu.

Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w Serwisie, monitorowania ruchu Użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.

 

Wszelkie dane dotyczące plików "cookies" i odnoszące się do witryny internetowej www.liger.net.pl znajdą Państwo w Polityce Cookiem dostępnej na stronie internetowej Administratora.

 

11. Aktualizacje.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych. Komunikat o ewentualnym uzupełnieniu lub zmianie Polityki Prywatności zamieszczany będzie na stronie www.liger.net.pl.