OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

LIGER Łukasz Pietrzkiewicz

Obowiązują od 1lipca 2019 r.

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy LIGER Łukasz Pietrzkiewicz, a nabywcami oferowanych produktów, o ile nie zawarto odrębnych Umów stanowiących inaczej. W celu uniknięcia wątpliwości OWS nie obowiązują przy zawieraniu umów z konsumentami, w rozumieniu obowiązujących przepisów. Użyte w dalszej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży określenia oznaczają:

 • „Sprzedawca”  Firma LIGER Łukasz Pietrzkiewicz z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacjio Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 661-215-85-11,REGON: 260708341, mającą siedzibę w Podszkodzie 75A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (dalej jako: LIGER”),

 • „Kupujący” – każdy podmiot, z wyłączeniem konsumenta w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego,który podejmuje współpracę z Dostawcą w ramach prowadzonej przez siebie działalności,

 • „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednioz jej działalnością gospodarczą lub zawodową w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego,

 • „Strony” –Sprzedawca i Kupujący,

 • „OWS” –niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży,

 • „Oferta” –treść oznaczona jako „Podsumowanie zamówienia”, wyświetlana Klientowi po dodaniutowaru do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta. Ofertą jest również propozycja zawarcia umowy oznaczona jako Oferta, przygotowana przez LIGER w odpowiedzi na wysłanie przez Klienta zapytania do LIGER,

 • Sklep internetowy –to strona internetowa o adresiehttps://liger.net.pl/dalejSklep internetowy)prowadzona przez Dostawcę,
 • „Umowa sprzedaży” –umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

 • „Produkt” („Towar”) –pomoce terapeutyczne, logopedyczne i edukacyjne.

 • „Termin płatności” – dzień, w którym należność za towar lub usługę staje się wymagalna do zapłaty.

 • „Zamówienie” – deklaracja zakupu produktów złożona przez Kupującego bezpośrednio w BiurzeDostawcy na piśmie, za pośrednictwem sklepu internetowego, poczty e-mail, telefonicznie, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Odbiorcy niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży, miejsce dostawy zgodne z ustaleniami.

 • „Potwierdzenie zamówienia” – pisemne oświadczenie Dostawcy o przyjęciu Zamówieniado realizacji, złożone Odbiorcy po otrzymaniu Zamówienia.

1.1 Strony wyłączają zastosowanie wzorów umów Kupującego (w szczególności ogólnych warunków i wzorów umów, regulaminów), o ile Strony nie ustalą inaczej.

1.2 Zmiany wynikające z przepisów prawa nie wymagają dla swej skuteczności zmiany umowy w formie pisemnej.

1.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę na potrzeby realizacji umowy, wystawiania faktur, statystyki handlowej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

 1. ZAWIERANIE UMOWY

2.1 Informacje techniczne i handlowe

2.1.1 Wszelkie informacje o towarach, cenniki oraz inne propozycje i warunki współpracy udostępnione przez Sprzedawcę (*w tym zarówno udostępniane publicznie, jak i udostępniane do określonych podmiotów lub podmiotu) nie stanowią oferty, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Nie dotyczy to oświadczeń, w których Sprzedawca wyraźnie zastrzegł, że stanowią „ofertę” w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.1.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanych Produktów. Umieszczenie informacji o produkcie na stronie internetowej lub innych materiałach informacyjnych bądź reklamowych LIGER nie jest równoznaczne z jego dostępnością.

2.1.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie danych technicznych, zmierzających do poprawy jakości produktu, bez konieczności uzasadniania tych zmian, ani wykonywania ich w już dostarczonych Produktach.

2.2 Zamówienie i potwierdzenie zamówienia

2.2.1 Warunkiem rozpoczęcia współpracy pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym jest zawarcie umowy sprzedaży lub złożenie zamówienia.

2.2.2 Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie jego realizacji przez Sprzedawcę dokumentem „Potwierdzenie zamówienia”. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kontakt@liger.net.pl, sklepu internetowego bądź osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

2.2.3 Zamówienie powinno określać:

a) dane Kupującego (podmiotu),

b) imię i nazwisko osoby składającej zamówienie,

c) opis przedmiotu zamówienia (nazwa, ilość, nr katalogowy (w przypadku części zamiennych) oraz inne szczegóły umożliwiające jednoznaczne określenie wymagań),

d) miejsce odbioru lub adres dostawy,

e) oczekiwana data odbioru lub dostawy,

f) dane kontaktowe – adres e-mail

Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Sprzedawcy odpowiada Kupujący.

2.2.4 Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej Potwierdzenie Zamówienia określające przybliżony termin realizacji i dostępności, chyba że Strony ustaliły inaczej.

2.2.5 Kupujący ma prawo do odwołania zamówienia lub zgłoszenia zastrzeżeń do jego części w ciągu 24 godzin od otrzymania Potwierdzenia Zamówienia.

2.2.6 Uprawienie do odwołania/anulowania zamówienia przez Kupującego po upływie terminu wskazanego pkt. 2.2.5 nie przysługuje.

2.2.7 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zamówienia, jeśli na skutek braku towaru nie może go zrealizować. W takiej sytuacji zamówienie jest wiążące dla obydwu Stron w chwili otrzymania przez Sprzedawcę pisemnego potwierdzenia przyjęcia zmodyfikowanego zamówienia przez Kupującego.

 1. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Kupujący będzie dokonywał zakupu produktów Sprzedawcy po cenach obowiązujących na dzień dokonywania zamówienia zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3.2 Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego nie wcześniej niż w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy. Przez zapłatę ceny Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy wskazanego na fakturze bądź uiszczenie wpłaty w Biurze Obsługi Klienta.

3.3 W przypadku gdy Kupujący opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy sprzedaży, OWS i przepisów prawa, ma prawo do wstrzymania dostaw produktów oraz nieprzyjmowania zamówień do czasu uregulowania należności.

3.4 Zgłoszenie roszczeń reklamacyjnych nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego uiszczenia należności.

 1. TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

4.1 Jako termin dostawy rozumie się wydanie towaru Odbiorcy, zgodnie z warunkami określonymi w umowie sprzedaży, Potwierdzeniu Zamówienia i OWS.

4.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie wynika z siły wyższej w rozumieniu pkt 6.

4.3 W momencie odbioru produktu od Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania produktu pod kątem ilości oraz możliwych do stwierdzenia wad (np. wgnieceń, rys i innych uszkodzeń mechanicznych). Produkt należy sprawdzić dokonując jego oględzin i zgodności z zamówieniem. Dokumentem potwierdzającym odbiór zamówienia jest dokument odbioru. Kupujący może na własne ryzyko zrezygnować z dokonania takich oględzin. Podpisanie przez Kupującego dokumentu odbioru jest jednoznaczne z odbiorem towaru bez zastrzeżeń.

4.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie produktu w transporcie, jeśli transport realizowany jest przez Kupującego lub na jego zlecenie bądź też Kupujący nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze produktu i nie zgłosi zastrzeżeń przy odbiorze produktu.

4.5 W przypadku zwłoki w odbiorze produktu przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami przechowywania produktu w wysokości 3% (trzech procent) jego ceny katalogowej netto za każdy rozpoczęty tydzień przechowywania po ustalonej dacie dostawy. Po upływie 3 (trzech) miesięcy, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy i żądać tytułem kary umownej kwoty stanowiącej 20% (dwadzieścia procent) wartości netto zamówienia.

 1. MONTAŻ

5.1 Montaż produktu zgodnie z umową lub zamówieniem dokonany zostanie przez Sprzedającego po wcześniejszym uzgodnieniu z Kupującym miejsca, czasu i sposobu montażu.

5.2. Kupujący, niezależnie od innych postanowień uzgodnionych przez Strony obowiązuje się:

 • wskazać miejsce montażu zakupionych produktów,
 • umożliwić przedstawicielom Sprzedawcy wstęp na teren, na którym planowany jest montaż zakupionych produktów,
 • odebrać wykonane roboty montażowe.

5.3 Usługa montażu ma charakter odrębny od samej sprzedaży, a odmowa montażu produktu z przyczyn niespełnienia warunków do prawidłowej realizacji usługi (np.: konstrukcja, właściwości ścian, podłóg itp.) nie uprawnia do zwrotu towaru.

5.4 Prace instalacyjne nie obejmują ingerencji w instalację elektryczną.

 1. REKLAMACJE, GWARANCJA I ZWROTY

6.1 Kupujący ma prawo złożyć reklamację w momencie odbioru towaru, odnotowując jednocześnie zastrzeżenia na dokumencie odbioru.

6.2 Kupujący ma prawo do reklamacji ilościowej oraz jakościowej na podstawie gwarancji zawartej w instrukcji obsługi dołączanej każdorazowo do danego produktu w momencie jego zakupu.

6.3 W przypadku niezapewnienia przez Kupującego warunków umożliwiających prawidłowy rozładunek, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieuznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych zgłoszonych przez Kupującego.

6.4 Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile Strony nie ustalą inaczej.

6.5 W przypadku uszkodzeń mechanicznych dostarczonych przez Przewoźnika towarów, Kupujący powinien w pierwszej kolejności zgłosić reklamację Przewoźnikowi, powiadamiając o tym Dostawcę.

6.6 Dostarczone produkty nie podlegają zwrotowi. Dostarczony produkt może zostać zwrócony Sprzedawcy jedynie w szczególnych wypadkach wyłącznie za pisemną lub złożoną w formie wiadomości e-mail zgodą Sprzedającego.

6.7 Zwroty produktów nie są dopuszczalne w przypadku produktów niestandardowych, tj. w szczególności produktów zamawianych specjalnie na życzenie Odbiorcy.

6.8 Produkt odesłany przez Kupującego bez pisemnej zgody Sprzedającego będzie odsyłany do Odbiorcy na jego koszt.

 1. SIŁA WYŻSZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1 Siła wyższa

7.1.1 Sprzedawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli wyniknęło to z okoliczności spowodowanych siłą wyższą.

7.1.2 Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Sprzedawcy, w szczególności pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, demonstracje, epidemie, przerwy lub inne nieprzewidziane zakłócenia.

7.1.3 W przypadkach działania siły wyższej czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. W takich przypadkach żadna modyfikacja daty realizacji zamówienia nie będzie mogła być przedmiotem odszkodowania czy pomniejszenia zafakturowanej kwoty.

7.2 Odpowiedzialność

7.2.1 Sprzedawca nie odpowiada wobec drugiej Strony za jakąkolwiek szkodę, utracone korzyści, utratę zysku ani za jakiekolwiek inne szkody bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, jakie ponieść może lub poniósł Kupujący.

7.2.2 W przypadku gdy Odbiorcą jest przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o zwrot nakładów (dalej jako: Roszczenia odszkodowawcze), niezależnie od ich podstawy prawnej (kontraktowej, deliktowej) są wyłączone. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej w niniejszych OWS nie obejmuje przypadków uregulowanych przepisami prawa bezwzględnie obowiązującego, tj. odpowiedzialności cywilnej za szkodą wyrządzoną umyślnie, odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

 1. POUFNOŚĆ

8.1 Postanowieniaumów sprzedaży i inne informacje uzyskane przez Kupującego od Sprzedawcy w jakiejkolwiek formie, w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, są poufne i nie mogą być przez Kupującego wykorzystywane ani ujawniane osobom trzecim w okresie do 5 lat po jej zakończeniu. Informacje poufne Kupujący może wykorzystywać wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszych umów.

8.2 W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży przez Strony, wszelkie informacje i dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1 powyżej, muszą zostać przez Kupującego zwrócone Dostawcy wraz ze wszystkimi kopiami, nie później niż w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia zgłoszenia żądania przez Sprzedawcę.

 1. PRAWA DO ZNAKU TOWAROWEGO, WZORÓW UŻYTKOWYCH

Kupujący zapewnia, że nie będzie naruszał praw własności intelektualnej Dostawcy ani osób trzecich, w szczególności prawa do znaku towarowego, wzorów przemysłowych, nazw handlowych i praw autorskich Sprzedawcy. Kupujący poniesie pełną odpowiedzialność prawną za naruszenie tych praw.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.3 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są dołączane jako załącznik do Potwierdzenia Zamówienia.

8.4 Sprzedawca podaje zapisy niniejszych OWS do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej kontakt@liger.net.pl,orazw formie drukowanej w Biurze Obsługi KlientaSprzedawcy. Sprzedawcamożetakże udostępniać niniejsze OWS jako załącznik do ofert lub internetowy link do tego załącznika.

8.5 Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności albo w sposób określony w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

8.6 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz zawierane na ich podstawie umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

8.7 Dla spraw nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży znajdą zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do Konsumentów Regulamin sprzedawcy oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2017 poz. 683).

8.8 W przypadku sporządzenia umów sprzedaży w języku polskim i obcym, językiem autentycznym kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.

Formularz zamówienia

Formularz zwrotu towaru

Ostrowiec Św., dn. 26.06. 2019 r.